• હોમ »
  • ચુંટણી ઢંઢેરો નહી પણ જન વિકલ્પે પ્રજા કાર્યો માટે સંકલ્પ લીધો, જનતા અમારી હાઈકમાન્ડ અને સરકાર જનતાની હશે-બાપુટણી ઢંઢેરો નહી પણ જન વિકલ્પે પ્રજા કાર્યો માટે સંકલ્પ લીધો
Return to top